سفر به اروپا – قسمت اول، ایتالیا

27 اکتبر 2019: ششمین روز سفرمان در ایتالیاست و سوار بر قطار راهی پیزا هستیم. راز به شدت سرماخورده و نیک هم اوضاع خوبی ندارد و من هم گلودردم شروع شده. شاید طبیعی باشد که بعد از سفری بسیار طولانی و راه پیمایی های روزانه چندین ساعته، بدن کم بیاورد و فرسوده شود. اما همه اینها چیزی از لذت و زیبایی سفر کم نمی کند. سفر کردن به معنی آموختن است، آموختنی لذت بخش. دیدن، شنیدن، استشمام کردن و چشیدن. به موسیقی فابریزیو پاترلینی گوش می دهم و به چشم اندازهای بی نظیر و سرسبز دشتهای اطراف نگاه می کنم....